diaconia.gr Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν

diaconia.gr
Title: Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν
Keywords:
Description: Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν Ποιοι Ε?μαστε Φιλοσοφ?α μα? Η Ιστορ?α Μα? Ο Σ?λλογο? Το Διοικητικ? Συμβο?λιο Καταστατικ? Ισολογισμο? ?κθεση πεπραγμ?νων Δρ?σει? Τομε?? Νοσοκομε?α Διακον?α Κατ ο?κον Φιλοξεν
diaconia.gr is ranked 15723495 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,700. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. diaconia.gr has 43% seo score.

diaconia.gr Information

Website / Domain: diaconia.gr
Website IP Address: 78.47.80.70
Domain DNS Server: ns5.aivaweb.net,ns3.webstc.gr,ns4.webstc.gr,ns6.aivaweb.net

diaconia.gr Rank

Alexa Rank: 15723495
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

diaconia.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,700
Daily Revenue: $21
Monthly Revenue $632
Yearly Revenue: $7,700
Daily Unique Visitors 1,941
Monthly Unique Visitors: 58,230
Yearly Unique Visitors: 708,465

diaconia.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 16 Aug 2016 07:37:32 GMT
Server Apache

diaconia.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

diaconia.gr Traffic Sources Chart

diaconia.gr Similar Website

Domain Site Title

diaconia.gr Alexa Rank History Chart

diaconia.gr aleax

diaconia.gr Html To Plain Text

Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν Ποιοι Ε?μαστε Φιλοσοφ?α μα? Η Ιστορ?α Μα? Ο Σ?λλογο? Το Διοικητικ? Συμβο?λιο Καταστατικ? Ισολογισμο? ?κθεση πεπραγμ?νων Δρ?σει? Τομε?? Νοσοκομε?α Διακον?α Κατ ο?κον Φιλοξεν?α Κατ ο?κον Εκδηλ?σει? Τρ?ποι Συνεργασ?α? Συνεργαζ?μενοι Φορε?? Στατιστικ? Βραβε?σει? Ευχαριστ?ε? Μικρ?? ιστορ?ε? Εθελοντ?? Γ?νε Εθελοντ?? Εθελοντ?? Διακον?α? Εθελοντ?? Στ?ριξη? Εκπα?δευση Θεωρητικ? Πρακτικ? Υποστ?ριξη Εποπτε?α Ομ?δε? Στ?ριξη? Εμπειρ?ε? Στ?ριξ? μα? Με τραπεζικ? κατ?θεση PayPal Ταχυδρομικ? Επιταγ? Ανακοιν?σει? Αρχε?ο Ανακοιν?σεων Δελτ?α τ?που Gallery Φωτογραφ?ε? Βραβε?σει? Εκδηλ?σει? Διακον?α Video TV – Radio Υποστηρικτ?? Δωρητ?? Χορηγο? Χορηγο? Επικοινων?α? Επικοινων?α Ξεν?γλωσση ενημ?ρωση (Languages) Αρχικ? σελ?δα Νοσηλε?εται μ?νο χωρ?? γονε?? και φ?λου?. Μπορε?? κι εσ? να το? σταθε??. Μ?θε πω? στο 210 7252716 / 706 Συμπαρ?σταση και στ?ριξη στου? μοναχικο?? ασθενε??. Ο εθελοντ?? κλ?ουν τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι μια ευχ?ριστη και χαρο?μενη ν?τα κοντ? στο π?νο. Η στ?ριξ? σα? κ?νει μεγαλ?τερη την αγκαλι? των εθελοντ?ν μα?. Στ?ριξε τη δρ?ση μα?. Νοσηλε?εται μ?νο χωρ?? γονε?? και φ?λου?. Μπορε?? κι εσ? να το? σταθε??. Μ?θε πω? στο 210 7252716 / 706 Μια γλυκι? κουβ?ντα, λ?γη συντροφι? δ?νουν αν?σα ζω??. Ε?μαστε εδ?, για να απαλ?νουμε τον ανθρ?πινο π?νο, να συμπαρασταθο?με στου? αδ?ναμου?. Μια αγκαλι? και λ?γο απ? το χρ?νο σου μεγ?λο δ?ρο για τα παιδι? που βρ?σκονται εγκαταλελειμμ?να στα νοσηλευτικ? Ιδρ?ματα. Η Εθελοντικ? Διακον?α π?ντα κοντ? στου? νοσο?ντε? αδερφο?? μα?. Ε.Δ.Α.Ν.Ι η δρ?ση που με του? εθελοντ?? τη? πολλαπλασι?ζει οποιαδ?ποτε συνδρομ? για τα εγκαταλελειμμ?να παιδι? και του? μοναχικο?? ασθενε??. Ζ?σε μαζ? μα? την ευτυχ?α προσφ?ροντα? ανθρωπι? κι αγ?πη. Γ?νε κι εσ? εθελοντ??! ?λα μαζ? μα? να χαρε?? κι εσ? την ευτυχ?α τη? προσφορ??. Μ?θε πω? στο 210 7252716 / 706 ?χει? αγ?πη, ?χει? χρ?νο, ?λα μαζ? μα?. Tο?? ε?μαστε πολ?τιμοι. Δικα?ωμα στη χαρ? και στο παιχν?δι με του? Κλ?ουν εθελοντ?? μα?. Δημιουργικ? απασχ?ληση μια πολ?τιμη προσφορ? των εθελοντ?ν τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι Αυτ?? οι μοναχικ?? ψυχ?? χρει?ζονται την αγκαλι? και το χρ?νο μα?. Γ?νε κι εσ? εθελοντ??. ?λα μαζ? μα? τηλεφων?ντα? στο 210 7252716 / 706 Η στ?ριξ? σα? κ?νει μεγαλ?τερη την αγκαλι? των εθελοντ?ν μα? προ? τα εγκαταλελειμμ?να παιδι?. Στ?ριξε τη δρ?ση μα? ! Μια γλυκι? κουβ?ντα, λ?γη συντροφι? δ?νουν αν?σα ζω??! Δεν αξ?ζουν την αγκαλι? μα?? Μπορε?? και συ να του σταθε??. Μ?θε π?? στο 210 7252716 / 706 Ο Κλ?ουν και εθελοντ?? τη? ΕΔΑΝΙ χαρ?ζουν απλ?χερα χαρ? και παιχν?δι στα νοσηλευ?μενα παιδι?. Οι εθελοντ?? τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι απαλ?νουν τον π?νο, συμπαραστ?κονται στου? αδ?ναμου? και του? μοναχικο?? ασθενε??. ?λοι ?χουμε δικα?ωμα στη χαρ?. ?λα μαζ? μα?. ?λα στι? δρ?σει? μα?. Τηλεφ?νησε στο 210 7252716 / 706 Συμπαρ?σταση και στ?ριξη στου? μοναχικο?? ασθενε??. Χρει?ζονται την αγ?πη μα?, την ?γνοια μα?, την αγκαλι? μα?. Οι μοναχικο? ασθενε??, τα εγκαταλελειμμ?να παιδι? μα? χρει?ζονται ανελλιπ??. Η Ε.Δ.Α.Ν.Ι με του? εθελοντ?? τη? ?ταν στο πλευρ? του? καθ?λη τη δι?ρκεια των εορτ?ν του Π?σχα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14 Ιο?ν, 2016 Αφι?ρωμα στην Ε.Δ.Α.Ν.Ι. απ? τον ΑΝΤ1 και την εκπομπ? ?ΜΕ ΑΓΑΠΗ? με τη Μαρ? Κυριακο?. H E.Δ.Α.Ν.Ι. κοντ? στου? αδ?ναμου?. Δε?τε στο παρακ?τω link το αφ?ρωμα τη? εκπομπ?? τη? Μαρ? Κυριακο? ?Με Αγ?πη? στον ΑΝΤ1 αφιερωμ?νη στι? δρ?σει? τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι. Eυχαριστο?με τον ΑΝΤ1 κι ?λου? του? συντελεστ?? τη? εκπομπ??... Διαβ?στε περισσ?τερα... 10 Ιο?ν, 2016 Αρχ?ζει η Γ? Φ?ση εκπα?δευση?, για την περ?οδο 2015-2016 Η Γ? Φ?ση θεωρητικ?? εκπα?δευση? τη? περι?δου 2015-2016, για του? ν?ου? εθελοντ?? τη? Εθελοντικ?? Διακον?α? Ασθεν?ν, περιλαμβ?νει ?να ταχ?ρρυθμο πρ?γραμμα. Οι συναντ?σει? θα πραγματοποιηθο?ν στην α?θουσα του Ιδρ?ματο? Ποιμαντικ?? Επιμορφ?σεω? τη? Ιερ?? Αρχιεπισκοπ?? Αθην?ν ημ?ρα... Διαβ?στε περισσ?τερα... 8 Ιο?ν, 2016 “H Ε.Δ.Α.Ν.Ι. Γιορτ?ζει και παρουσι?ζει τι? ν?ε? δρ?σει? τη?” Η Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν θα πραγματοποι?σει εκδ?λωση που θα λ?βει χ?ρα την Δευτ?ρα 27 Ιουν?ου στι? 19:30, στο Πολιτιστικ? Κ?ντρο τη? Ιερ?? Αρχιεπισκοπ??. Οι εθελοντ?? και φ?λοι τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι. θα ?χουν την ευκαιρ?α να... Διαβ?στε περισσ?τερα... 27 Μα?, 2016 ?ταν…. η αρετ? αποκτ? μιμητ?? Η πρωτοβουλ?α των παιδι?ν τη? Γ? τ?ξη? 3ου Δημοτικο? Σχολε?ου Γλυφ?δα? ?γινε πρ?κληση αρετ?? για του? μεγαλ?τερου? συμμαθητ?? του? (του Στ?3 Τμ?ματο?) και με συνοπτικ?? διαδικασ?ε? του? μιμ?θηκαν. Συγκ?ντρωσαν 65€ και τα κατ?θεσαν στο... Διαβ?στε περισσ?τερα... 26 Μα?, 2016 Πρωτοβουλ?α αλληλεγγ?η? τη? Ε.Δ.Α.Ν.Ι. προ? του? εθελοντ?? τη?. H E.Δ.Α.Ν.Ι. ετοιμ?ζει κατ?λογο με ον?ματα ?σων ζητο?ν ? προσφ?ρουν εργασ?α. Παρακαλο?νται οι ενδιαφερ?μενοι να επικοινων?σουν με τα γραφε?α μα?. τηλ: 210 7252706/716 (εσωτ.18). Διαβ?στε περισσ?τερα... 13 Μα?, 2016 Απ? παιδι? για τα παιδι?!!! Κι αν ακ?μη θεωρηθε? μικρ? το ποσ? των 103€ που συγκ?ντρωσε η Γ? Τ?ξη του 3ου Δημοτικο? Σχολε?ου Γλυφ?δα? ?ταν μια δυνατ? κραυγ? στο σ?μερα. ?να ?νοιγμα ?γνοια? και αγ?πη? στο συν?νθρωπο. Μια πολ?τιμη... Διαβ?στε περισσ?τερα... Ακολουθηστε μα?: Σ?λλογο? Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν Συμπληρ?στε το email σα? για να ενημερ?νεστε για τι? δρ?σει? μα? Email Το BBC για την ΕΔΑΝΙ Την π?μπτη 18/6/2015 το BBC γν?ρισε την Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν! Δε?τε ΕΔΩ πω? την παρουσ?ασε ! ! ! ?δρυμα Ποιμαντικ?? Επιμορφ?σεω? (Ι.Π.Ε.) τη? Ιερ?? Αρχιεπισκοπ?? Αθην?ν ΤΙΜΑ Κοινωφελ?? ?δρυμα Δε?τε ?λου? του? χορηγο?? Kατηγορ?ε? Gallery Ανακοιν?σει? Βραβε?σει? Διακον?α Εκδηλ?σει? Εκδηλ?σει? Εκπα?δευση Ιερ.Αρχιεπισκοπ?? Αθην?ν Μητροπολεων Νοσ.Παρεκκλησια Εθελοντικ? Διακον?α Ασθεν?ν ? 2016 Μητροπολεων Ιερ.Αρχιεπισκοπ?? Αθην?ν

diaconia.gr Whois

Domain Name: DIACONIA.GR